แท็ก "ความต่างวัย"

ความต่างวัยในครอบครัวเหล่าธรรมทัศน์

พูดถึงความขัดแย้งในสังคมและการเมืองไทย สาเหตุหนึ่งก็มาจากความต่างระหว่างวัยของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กๆ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ใช้ประสบการณ์ตรงในครอบครัวกับลูกๆ 4 คนมาปรับใช้เป็นวิธีการบริหารงานและนโยบายได้อย่างดี