จับตาภารกิจร้อน ‘5อรหันต์กสทช.’ เคลียร์ดีลv‘ทรู-ดีแทค’

บอร์ดกสทช.ตัวจริงมาแล้ว “หมอสรณ” นั่งเก้าอี้ประธาน คาดเข้าสำนักงานฯ ทันทีหลังสงกรานต์ เผยมี 3 เรื่องร้อน รอพิจารณาทั้งแผนประมูลดาวเทียม ประมูลคลื่น 3500 เมก และเคลียร์เผือกร้อนดีลควบทรู-ดีแทค

จับตาภารกิจร้อน ‘5อรหันต์กสทช.’ เคลียร์ดีลv‘ทรู-ดีแทค’

จับตาภารกิจร้อน ‘5อรหันต์กสทช.’ เคลียร์ดีลv‘ทรู-ดีแทค’

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช.ระบุว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. รวม 11 คน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น

โดยที่ประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวม 6 คนได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ขอลาออก และเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามให้ดำรงตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขึ้นใหม่

และให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติชุดใหม่ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวม 5 คน ได้แก่ 1. พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ด้านกิจการกระจายเสียง 2. ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต (ด้านกิจการโทรทัศน์) 3. ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 4. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 5.รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย (ด้านอื่น ๆ) ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ข) ด้านเศรษฐศาสตร์)

โหวต ‘หมอสรณ’นั่งประธานกสทช.

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เชิญบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ทั้ง 5 คนดังกล่าวมาประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือก ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประธานวุฒิสภาจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวม 5 คน

5 อรหันต์เครื่องร้อนทำงานทันที

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการกสทช.ทั้ง 5 คนนั้น เบื้องต้นมีกำหนดจะเข้าทำงานที่สำนักงานกสทช.ในสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเริ่มให้มีการประชุมบอร์ดนัดแรกเมื่อไร

โดยแหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช. กล่าวว่า ภารกิจแร่งด่วนที่กำลังรอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ชุดใหม่มาตัดสินใจและต้องได้ข้อสรุปเร็วที่สุดอย่างน้อยภายในไตรมาสสองแรกของปี 2565 ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. การประมูลคลื่นดาวเทียม ว่าจะเดินหน้าประมูลต่อหรือไม่อย่างไร เพราะทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) จะปล่อยให้มีประมูลหากวงโคจรที่หลุดจากประเทศไทยโดยไม่มีการใช้งาน ขณะที่กสทช.เองต้องมีหน้าที่รักษาวงโคจรตามกฎหมาย

2.แผนการประมูลคลื่น 3500 MHz แม้ว่าจะไม่เร่งด่วน แต่บอร์ดชุดใหม่ต้องมีแผนออกมา ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ในด้านโทรคมนาคมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับ 6จี และคลื่นในย่านดังกล่าวยังสอดคล้องกับการทำอินเทอร์เน็ตดาวเทียมในระยะวงโคจรต่ำ (LEO) ด้วย

3. เรื่องการกำกับดูแลเรื่องการควบรวมกิจการ ทรู ดีแทค โดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ศึกษาธุรกิจกันและเกิดการควบรวมตามที่ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าจะดำเนินการเสร็จภายในเดือน มี.ค.2565

แม้ช่วงแรก กสทช.จะออกมาชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับดีลนี้ เพราะเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในใบอนุญาต แต่ก็มิอาจนิ่งเฉยได้และต้องดำเนินอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อบริษัทแม่ควบรวมกัน บริษัทลูกทั้ง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น)และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) นั้นกสทช.จะกำกับอย่างไร


คุณกำลังดู: จับตาภารกิจร้อน ‘5อรหันต์กสทช.’ เคลียร์ดีลv‘ทรู-ดีแทค’

หมวดหมู่: Gadget

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด