พลิกประวัติ '5 อรหันต์ กสทช.' ใครเป็นใคร!!

กรุงเทพธุรกิจ รวบรวมประวัติ 5 อรหันต์ กสทช.ที่ล่าสุด ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.2565 !!

พลิกประวัติ '5 อรหันต์ กสทช.' ใครเป็นใคร!!

พลันที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.2565

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ
2. พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ (ด้านกิจการกระจายเสียง)
3. ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต กรรมการ (ด้านกิจการโทรทัศน์)
4. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)
5. รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.(ข) ด้านเศรษฐศาสตร์)

"กรุงเทพธุรกิจ" ได้รวบรวม ประวัติของกรรมการ กสทช.ทั้ง 5 ราย มีดังต่อไปนี้

1.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

เกิดวันที่ 6 มกราคม 2503 อายุ 61 ปี นับถือศาสนาพุทธ เป็นบุตรของนายขั้น (ถึงแก่กรรม) และนางฝั่ง (ถึงแก่กรรม) โดยมีคู่สมรสคือ นางพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 57 ปี มีบุตรด้วยกันสองคนคือ นางสาวป่านแก้ว บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 20 ปี และนางสาวแป้งร่ำ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 20

ประวัติการศึกษา

-แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
-แพทย์เฉพาะทาง การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan, Los Angeles,California ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพปัจจุบัน

-อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
-อาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน)
-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562)

2.พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

เกิดวันที่ 24 มีนาคม 2506 ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นบุตรของพลตรี สนิท หร่ายเจริญ ข้าราชการบํานาญ และนางทัศนีย์ หร่ายเจริญ ส่วนชีวิตคู่นั้น พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ สมรสกับนาวาอากาศเอกหญิง อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ (รับราชการทหาร) อายุ 56 ปี

การศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแห่งกองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ นครมิวนิค
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแห่งกองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ นครมิวนิค
-ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพปัจจุบัน

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

-ผู้อํานวยการกองแผนและวิศวกรรม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555)
-รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2562)
-รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค (ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน)

3.ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต

เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2510 อายุ 54 ปี เป็นลูกสาวของศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ธีระ รามสูต (ข้าราชการบํานาญ) และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต (ข้าราชการบํานาญ)

มีคู่สมรส คือ ดร.นล รณะนันทน์ (พนักงานธนาคาร) 54 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นายอาศิร์ รณะนันทน์ อายุ 21 ปี นายพิรญาณ รณะนันทน์ อายุ 18 ปี และเด็กหญิงปาณขวัญ รณะนันทน์ อายุ 16 ปี

ประวัติการศึกษา

-อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-M.A. (Communication) University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา
-Ph.D. (Communication) Simon Fraser University ประเทศแคนาดา

อาชีพปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

-Reporter-rewriter : หนังสือพิมพ์ The Nation (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2533)

-อาจารย์ประจําภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน)
รองอธิการบดีด้านการสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563)

4.นายต่อพงศ์ เสลานนท์

(ชื่อเดิม ต่อพงษ์) เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2519 อายุ 45 ปี เป็นบุตรของนายไพบูลย์ เสลานนท์ (ข้าราชการบํานาญ) และนางเมตตา เสลานนท์ (ธุรกิจส่วนตัว)

ประวัติการศึกษา

-ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาชีพปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

-สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557)
-สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
-กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน)

5.รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย

เกิดวันที่ 11 มกราคม 2500 อายุ 64 ปีเป็นบุตรของนายประวิตร ศุภชลาศัย (ถึงแก่กรรม) และนางชลัช ศุภชลาศัย (ถึงแก่กรรม) มีคู่สมรสคือ นางภาวินี ศุภชลาศัย อายุ 61 ปี มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายกิตติภพ ศุภชลาศัย อายุ 25 ปี

ประวัติการศึกษา

-เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-M.A. (Agricultural Development Economics), Australian National University
-Ph.D. (Economics), Australian National University

อาชีพปัจจุบัน

ผู้อํานวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

-อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ.2560)
-กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547)
-กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2555)

คุณกำลังดู: พลิกประวัติ '5 อรหันต์ กสทช.' ใครเป็นใคร!!

หมวดหมู่: Gadget

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด