บทสวดพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ปลดหนี้ บันดาลโชคลาภ

บทสวดพระพิฆเนศ หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าเป็นองค์เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง สามารถดลบันดาลให้ผู้บูชาร่ำรวยและประสบความสำเร็จ

บทสวดพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ปลดหนี้ บันดาลโชคลาภ

บทสวดพระพิฆเนศ เป็นคาถาสำหรับบูชาพระพิฆเนศองค์เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนงที่เชื่อว่าหากบูชาแล้วจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ และความร่ำรวย ไม่ใช่แค่ผู้ทำธุรกิจหรือค้าขายเท่านั้น แต่พระพิฆเนศยังเป็นองค์เทพที่คนหลากหลายวงการนิยมสักการบูชา

บูชาพระพิฆเนศ องค์เทพแห่งความสำเร็จปลดหนี้ บันดาลโชคลาภ

"พระพิฆเนศ" คือ หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู มีพระวรกายเป็นมนุษย์ พระเศียรเป็นช้าง ทรงเป็นโอรสของพระศิวะ และพระศรีมหาอุมาเทวี

ตามตำนานเล่าว่าพระศิวะได้ประทานพรให้พระพิฆเนศ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง และมีอิทธิฤทธิ์ในการประกอบพิธีต่างๆทำให้มีผู้บูชาพระพิฆเนศในฐานะบรมครูแห่งศาสตร์ทุกแขนง ก่อนเริ่มพิธีใดๆ ในทางพราหมณ์จึงมักสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกก่อนเสมอ เพื่อให้พิธีไร้อุปสรรคขัดขวางและเป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับในประเทศไทย พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่หลายสถานที่ เป็นที่เคารพและสักการะของผู้เลื่อมใส แน่นอนว่าหากใครมีโอกาสได้เดินทางไปขอพรถึงที่แล้วก็ต้องท่อง"บทสวดพระพิฆเนศ" เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธาบางคนอาจสวดแบบย่อ 108 จบ หรือจะสวดแบบเต็ม จำนวนรอบตามที่สะดวก เช่น 3, 5, 7, 9 รอบจบ เพื่อขอพรเรื่องความสำเร็จ ความร่ำรวย ขอโชคลาภ บันดาลเงินล้านและการปลดหนี้

บทสวดพระพิฆเนศแบบสั้น

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

บทสวดพระพิฆเนศ ห้วยขวาง

(ตั้งนะโม 3 จบ)
โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง
พรหมาสะ หะปะตินามะ อาทิกัปเป
สุอาคะโต ปัญจะ ปะทุมังทิสวา
นะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด พิฆเนศวรอิ
จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

คาถาบทสวดบูชาพระพิฆเนศ (แบบสั้น-แบบเต็ม) องค์เทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ
คาถาบทสวดบูชาพระพิฆเนศ (แบบสั้น-แบบเต็ม) องค์เทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ

บทสวดพระพิฆเนศ วัดแขก

นิยมสวดบทหลัก "โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ" (กี่รอบก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) หลังจากนั้นบางคนอาจสวดบทอื่นๆ เสริมเข้าไปได้ หรือจะขออธิษฐานขอพรให้สมปรารถนาก็ได้เช่นกัน

บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน โชคลาภ ปลดหนี้ (แบบไทย)

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวดพระพิฆเนศ ตามวันเกิด

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันจันทร์

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม นะมามิ ชาชินัม โซมา โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันอังคาร

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา โอม ศรี มหาตรีมุขติ คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันพุธ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา โอม พลู บุตธยา นะมะฮา โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา โอม รามา รากายะเว นะมะฮา โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันศุกร์

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันเสาร์

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา

อย่างไรก็ตาม บทสวดบูชาพระพิฆเนศมีหลายแบบด้วยกัน สามารถเลือกสวดได้ตามความสะดวก โดยการสวดบูชาพระพิฆเนศถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ศรัทธา ซึ่งการจะไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยได้นั้น ก็ควรทำควบคู่ไปกับความมานะพากเพียร ประกอบอาชีพสุจริต และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

คุณกำลังดู: บทสวดพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ปลดหนี้ บันดาลโชคลาภ

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด