CEE.Store จับมือ KMITL ร่วมพัฒนา Gadget ของคนไทยผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

บริษัท โซเชียลแล็บ จํากัด ประกาศความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง พร้อมพผลักดันงานวิจัยและออกแบบ Gadget ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by Social Lab

CEE.Store จับมือ KMITL ร่วมพัฒนา Gadget ของคนไทยผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

บริษัทโซเชียลแล็บ จํากัด ประกาศความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้าน วิชาการ เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการออกแบบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาและ คณาจาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by Social Lab

batch_img_20240124_150402

ปลดล็อกศักยภาพของนักนวัตกรรมไทยเปลี่ยนงานวิจัย ให้กลายเป็นสินค้านวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเบ่ง พาณิชย์ ทําให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมาก 

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงคณาจารย์และ นักศึกษา ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ผลักดันให้การพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เชิงนวัตกรรม ประสิทธิผลมากขึ้น จากโจท ความต้องการของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ ร้านค้า
  2. สร้างและส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านงานออกแบบและ สร้างสรรค์ รวมถึงให้ความสนับสนุนทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ วิชาการ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครอบคลุม เกี่ยวกับทาง ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ เพื่อใชในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้านวัตกรรม
  3. ร่วมวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยี ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการดีไซน์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
  4. 4.คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนา ผลิตและผลักดันออกจัดจําหน่าย พร้อมจัดหา พันธมิตร เพื่อขยายผลงานวิจัยสูตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ

batch_img_20240124_150525

ทางด้าน คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ กล่าวว่า 

“บริษัทโซเชียลแล็บเองมีนโยบายในการช่วยยกระดับสังคมไทยผ่านสื่อทุกประเภทมาตลอด ตั้งแต่ปี 2019 เราได้ริเริ่มโครงการ C.Space กับทางทรูดิจิทัลพาร์ค และพันธมิตรที่เป็นผู้นำเข้าชั้นนำของ ประเทศ เรามองว่าการสร้างสินค้านวัตกรรมเป็นโอกาสสําคัญในการเปิดตลาดโลก ซึ่งนักออกแบบและ นักสร้างนวัตกรรมจะต้องทำความเข้าใจและมองไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวซีเองในฐานะ Techonology Promoter ที่มีโอกาสเดินงานสินค้านวัตกรรมของต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เราได้เห็นวิสัยทัศน์และปัญหาของแต่ละประเทศ ที่นำเสนอผ่านวิธีการคิดในการแก้ปัญหา ออกมา

batch_img_20240124_151510

เป็นสินค้านวัตกรรมต่างๆ ทุกประเทศพยายามน่าไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของคนในชาติมาเป็นจุด ตั้งต้นในการคิดค้นสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแบบสร้างสรรค์ ไทยเราเองก็ควรมุ่งเน้นด้านนี้เป็นเดียวกัน เพื่อผลักดัน Soft Power ในด้านของนวัตกรรม

ในความร่วมมือ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในครั้งนี้ บริษัทโซเชียลแล็บ รู้สึกใจและยินดีมาก ที่จะได้ร่วมช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงคนรุ่นใหม่ ที่ สนใจการออกแบบ บค่าเพิ่งนวัตกรรมจริงๆ เพื่อให้ได้มีสินค้านวัตกรรมไทย ฝีมือคนไทย น่าขายใน ตลาดไทยเพิ่มมากขึ้น

batch_img_20240124_153756

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท โซเชียลแ บ บึงเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในการปาเสนอบ่าวสารด้านเทคโนโลยีด้วยประสบการณ์ กว่า 10 ปี ที่ครอบคลุมการผลิตสื่อท้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร รวมถึงการผลักดันนวัตกรรม ไทยไปสู่สากล

ความร่วมมือในวันนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้านวัตกรรม เพื่อผลิต บุคลากรที่มีความเป็นเลิศ ในอ่าน และเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร่อ่านนวัตกรรมของไทย

batch_img_20240124_134723_1

ความร่วมมือ เกิดปันผ่านการทํางานร่วมกันของบุคลากรจากทั้งสองฝ่ายในการ ออกแบบสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า โดยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในตลาด เพื่อเฟีมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการรีไชน์ หรือออกแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มาก น และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการผลิตและน่าออกจัดจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

batch_img_20240124_155453

ความตั้งใจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ริยธรรม และรักษาไว้ งศิลปวัฒนธรรมอันดีของ ประเทศ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัย โดยมีเป้าหมายที่จะ เป็นผู้น่า นวัตกรรมระดับโลก "The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนา ทรัพยากรมนุษ ของประเทศให้มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อน สจล. ให้เป็นมหาวิทยาลัยค

 คาดว่าจะต้องมีเทคโนโลยีและ Gadget ฝีมือคนไทย ในแบบ Gadget สุดล้ำฝีมือคนไทย จะอออกมาเป็นอย่างไรรอติดตามกันไม่นานหลังจากนี้

คุณกำลังดู: CEE.Store จับมือ KMITL ร่วมพัฒนา Gadget ของคนไทยผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

หมวดหมู่: เทคโนโลยีใหม่

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด