รวมคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย และเกจิดัง สวดแล้วดี สมหวังสารพัดนึก

พระคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย และเกจิดังมีหลายบท เชื่อกันว่าสวดแล้วจะผ่านพ้นอุปสรรค เสริมดวงให้ผู้สวดประสบความสำเร็จในชีวิต สมหวังดังแก้วสารพัดนึก

รวมคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย และเกจิดัง สวดแล้วดี สมหวังสารพัดนึก

พระคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย เป็นพระคาถาชื่อดัง มีเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับตำนานของไทย โดยเชื่อกันว่าเมื่อเผชิญปัญหาหรือมีเรื่องร้อนใจ สวดแล้วจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค เสริมดวงให้ผู้สวดประสบความสำเร็จและสมหวัง เปรียบดังแก้วสารพัดนึก ซึ่งคาถาจินดามณีมีหลายบทจากหลายเกจิอาจารย์ดัง สามารถเลือกสวดบูชาคาถาตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล

ที่มาคาถาจินดามณีเรียกทรัพย์ เรียกปลา

เดิมทีคาถาจินดามณีถูกพูดถึงในตำราเรียนจินดามณี และในวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง จากคาถาที่ตัวละครหลักพระสังข์ท่องมนต์เพื่อเรียกปลา ในขณะเดียวกันยังมีตำนาน ความเชื่อที่ว่านางยักษ์ตนหนึ่งมีสามีเป็นมนุษย์ และได้มอบคาถาจินดามณีให้กับสามี เพื่อให้สวดอธิษฐานให้ชีวิตมีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จทุกประการ

พระคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)
จากนั้นท่องคาถาบูชาครู
“ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม”
ตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย ดังนี้
“จินดามณี สะหะโกฏิ สัตตังเทวานัง มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานังสะมณีจิตตัง บุตรีจิตตัง อาคัจเฉยหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ มณีจินดาปัญจะทานัง ทาสาโกมัง ทาสีโกมัง ปิลันทัสสะ นะมามิหัง

สัพเพชะนา พะหูชะนา มหาจินดา เอหิพุทธังปิยินซียัง เทวะมานุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานังปิยินซียัง นะมามิหัง

พุทโธโส ภะคะวา ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆโส ภะคะวาอินทะสะเหน่หา พรหมมะสะเหน่หา อิตถีสะเหน่หาราชาเทวี มณีรักขัง ปิยังมะมะ พุทธะสังมิ นะชาลีติพระอะระหัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเม”

คาถาจินดามณี หลวงพ่อกวยแบบย่อ

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)
จากนั้นท่องคาถาบูชาครู
“ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม”
ตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวยแบบย่อ ดังนี้
“นะ สิ วัง พรหมมา มะ อะ อุ”

คาถาจินดามณี หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)
จากนั้นท่องคาถาบูชาครู
“ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม”
ตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณี หลวงปู่ศุข ดังนี้
“จินดามะณี สะหะโกฏิ สัตตัง เทวานัง มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง สะ
มะณีจิตตัง บุตรีจิตตัง อาคัจเฉยหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ มะณีจินดา ปัญจะ
ทานัง ทำสาโกมัง ทาสีโกมัง ปิลัน ทัสสะ นะมามิหัง สัพเพชะนา พะชะนา
มะหาจินดา เอหิพุทธัง ปียินทรียัง เทวะมะนุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยิ
นทรียัง นะมามิหังฯ”

คาถาจินดามณี หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)
ตั้งจิตอธิษฐานใหแน่วแน่ จากนั้นท่องคาถาจินดามณี หลวงพ่อเดิม ดังนี้
"สิทธิวิชา มหามันตัง จิณตามณี ทิวากะรัง ภูมิยาโจระปาตัสสะมัง ทิพพะจักขุง ฐาวะทิสสะเร จันทาเทวี อะสะมุขขี ทุติยา ปะทะลักขะณา มณีจินตา ปัญจะ ทานังยะสังทาสีทาสัง มาตาปุตตัง วะโอระสัง

จิณตามณี สะหัสสะโกติ เทวานัง มนุสสะภาวัง สะมะณะจิตตัง ปุริสะจิตตัง อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา มหามณีจินตา เอหิ พุทธัง ปิโยเทวะมนุสสานัง มหามณีจินตา เอหิ ธัมมัง ปิโย พรหมมานะมุตตะโม มหามณีจินตา เอหิ สังฆัง ปิโย นาคะสุปันนานัง ปินิน ทะริยัง นะมามิหัง พุทโธ โส ภะคะวา ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆ โส ภะคะวา อินทะเสน่หา พรหมมะเสน่หา อิสะระเสน่หา อิตถี เสน่หา ราชาเทวี มนตรีรักขัง จิตตังมรณัง จิตตัง มะมะฯ"

คาถาจินดามณีหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)
ตั้งจิตอธิษฐานใหแน่วแน่ จากนั้นท่องคาถาจินดามณี หลวงปู่บุญ ดังนี้
“โอม พะลังวา ราชะกุมาโรวา ราชะกุมารีวา อัคคะมะเหสีวา เทวีวา ราชาวา ราชะเศรษฐีวา สมโณวา
พราหมโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชวา มะมัง ทิสวา ปิยายันติ

มณีจินดา อิทธิ ฤทธิ เชยยะ เชยยะ ลาภะ ลาภัง สัพพะกัมมา ประสิทธิเม

อะระหัง ภควา นะชาลีติ มะอะอุ สัพพะสิเนหา จะปูชิตา สัพพะสุขชัง มหาลาภัง นะ มหาลาภัง ภวันตุเมฯ”

คาถาจินดามณี พุทธคุณดีช่วยเรื่องใดบ้าง

ตามความเชื่อตั้งแต่อดีต เชื่อกันว่าคาถาจินดามณีมีพุทธคุณที่ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค ชีวิตประสบความสำเร็จ พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง คิดทำสิ่งใดก็สมปรารถนาดังแก้วสารพัดนึก หากท่องคาถาจินดามณีเรียกปลา ก็จะได้ปลาตามที่นึกหวัง หากท่องคาถาเรียกทรัพย์ ก็จะได้รับเงินดังที่ตั้งใจ

สวดคาถาจินดามณี 108 จบ หรือคาถาจินดามณี 9 จบถึงจะดี

บทสวดจินดามณีสามารถสวดได้ทั้ง 9 จบหรือ 108 จบ ขึ้นอยู่กับความสะดวก แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมสวดตามจำนวนดังกล่าว เป็นเพราะเลขมงคล เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

พระคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย หรือพระคาถาของพระเกจิอาจารย์ดังเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล แม้ว่าจะเชื่อกันว่ามีพุทธคุณเปรียบดังแก้วสารพัดนึก แต่ต้องไม่ลืมที่จะทำงานสุจริต ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และพึ่งมานะตนเป็นหลัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คุณกำลังดู: รวมคาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย และเกจิดัง สวดแล้วดี สมหวังสารพัดนึก

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด