แท็ก "เรียนฟรี"

"เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีอยู่จริง" เด็ก 2.4 ล้านส่อหลุดนอกระบบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประเมิน 13 ปี "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี" ต้องเร่งปรับปรุง ชี้ยังมีช่องว่างงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องค่าครองชีพ ส่งผลเด็ก 2.4 ล้านคนเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

เปิดศูนย์สาธิตตัดผมเสริมสวย เรียนฟรี!

เปิดศูนย์สาธิตตัดผมเสริมสวย เรียนฟรี! นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (...