ขนส่งฯ ขยายเวลาต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร 1-5 เม.ย. 67

กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม "สัปดาห์ให้บริการประชาชน" พร้อมขยายเวลาให้บริการต่ออายุใบขับขี่ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567

ขนส่งฯ ขยายเวลาต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร 1-5 เม.ย. 67

กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม "สัปดาห์ให้บริการประชาชน" พร้อมขยายเวลาให้บริการต่ออายุใบขับขี่ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร)

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยขยายเวลาการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว(2 ปี เป็น 5 ปี) และต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี เป็น 5 ปี) ที่ยังไม่สิ้นอายุหรือขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรม e –Learning หลักสูตร 1 ชั่วโมง มาแล้ว ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าวพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  1. บัตรประชาชน
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
  4. ผลการอบรม e – Learning 1 ชั่วโมง

(กรณีต่ออายุ 5 ปี เป็น 5 ปี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271 8426 หรือช่องทาง Facebook : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หรือ Facebook : ส่วนใบอนุญาตขับรถ สขพ.5

สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแต่ไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการในเวลาราชการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ได้ โดยอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม และผลการอบรม e – Learning (ถ้ามี) เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

01

นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

คุณกำลังดู: ขนส่งฯ ขยายเวลาต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร 1-5 เม.ย. 67

หมวดหมู่: รถยนต์

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด