สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาบ้านแม่แฮง เชียงใหม่ สร้างโอกาสเด็กฝึกทักษะ ดึงปั้นสู่ทีมชาติ

สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาบ้านแม่แฮง เชียงใหม่ สร้างโอกาสเด็กฝึกทักษะ ดึงปั้นสู่ทีมชาติ

สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาบ้านแม่แฮง เชียงใหม่ สร้างโอกาสเด็กฝึกทักษะ ดึงปั้นสู่ทีมชาติ

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ สายบุญ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์สโมสรกีฬาบีบีจี ในโครงการ “BBG Red Project” และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านแม่แฮง (หมู่บ้านโป่งไฮ) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร กล่าวว่า ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกีฬา และทรงเชื่อว่ากีฬาจะช่วยพัฒนา และสร้างอนาคตของลูกหลานพวกเราให้สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการในครั้งนี้

ในส่วนสโมสรกีฬาบีบีจี ทรงมีพระเมตตาต่อเด็ก และเยาวชน ซึ่งเคยผ่านการกระทําผิด และเสี่ยงต่อการกระทําผิดซ้ำ รวมถึงเด็กขาดโอกาสทางสังคม ทรงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการ BOUNCE BE GOOD โดยใช้การพัฒนาทักษะด้านกีฬาเป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือประกอบอาชีพทางด้านกีฬาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้พัฒนามาเป็น “สโมสรกีฬาบีบีจี”

สโมสรกีฬาบีบีจี ได้ฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน และฟุตบอล ภายใต้ชื่อโครงการ ให้โอกาส สร้างคน : BBG Young Table tennis, BBG Young Badminton และ BBG Young Football ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินโครงการในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีสนามฝึกซ้อมกีฬา 13 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้วางแผนดําเนินงานขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสทางสังคม และมีความเปราะบางเสี่ยงต่อการกระทําความผิด โดยจากการสํารวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการเราพบว่า หมู่บ้านโป่งไฮ (บ้านแม่แฮง) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในหมู่บ้านมีเด็ก และเยาวชนจำนวนมากที่มีความสนใจทางด้านกีฬา แต่ขาดสถานที่ และอุปกรณ์กีฬา ทางสโมสรเล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้ดําเนินการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬาขึ้น ภายใต้โครงการ BBG RED PROJECT

“ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬาแบดมินตันลางแจ้ง รวมทั้งผู้นำชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน ในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬาแห่งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพทางด้านกีฬาได้อย่างยั่งยืน”

นายเอกภพ กล่าวอีกว่า ฝากถึงผู้นำชุมชน คุณพ่อคุณแม่ น้องๆ เด็ก และเยาวชนทุกคน ขอให้สนุกกับการเล่นกีฬา เพื่อช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยเฉพาะน้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาในอนาคต จงหมั่นฝึกฝน และพัฒนา เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะรัก และหวงแหน ช่วยกันดูแลรักษาลานกีฬาแห่งนี้ให้สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต สำหรับเด็ก และเยาวชนที่มีทักษะที่ดี มีแวว เราก็จะนำเข้ามาอยู่ในสโมสรกีฬาบีบีจี เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และทีมชาติไทยต่อไป

นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ สายบุญ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับสโมสรกีฬาบีบีจี จัดทำโครงการ BBG Red Project ร่วมก่อสร้างลานกีฬาให้เด็ก และเยาวชนมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญคือช่วยให้เด็ก และเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นับว่าเป็นโครงการดี และหวังเป็นอย่างยิ่งเช่นกันว่าชุมชนจะช่วยการดูแลรักษา และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตเช่นกัน

จากนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโป่งไฮ ได้กล่าวขอบคุณสโมสรกีฬาบีบีจี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดทำโครงการ สร้างลานกีฬาให้กับชุมชน ด้วยบ้านแม่แฮงเป็นชุมชนที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเมือง การเดินทางไม่สะดวก ทำให้เด็ก และเยาวชนไม่ค่อยได้รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภายนอกมากนัก ก่อนที่เด็กๆ และชาวบ้านแม่แฮง ได้ร่วมกันแสดง “จะคึ” การแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าละหู่ และเจ้าหน้าที่สโมสรกีฬาบีบีจีร่วมกิจกรรมกีฬาหรรษา

สำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์สโมสรกีฬาบีบีจีแห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ 15×38 เมตร หนา 0.10 เมตร ประกอบด้วย สนามกีฬาแบดมินตัน 1 สนาม ขนาด 6.10 × 13.40 เมตร / สนามฟุตซอล 1 สนาม ขนาด 15×25 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คือ ประการแรกเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ของคนในชุมชน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และประการต่อมาคือ เพื่อให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนส่วนรวม

คุณกำลังดู: สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาบ้านแม่แฮง เชียงใหม่ สร้างโอกาสเด็กฝึกทักษะ ดึงปั้นสู่ทีมชาติ

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด