วิธี “คนอ้วน” เริ่มออกกำลังกายอย่างไรถึงจะได้เหมาะสม

วิธี “คนอ้วน” เริ่มออกกำลังกายอย่างไรถึงจะได้เหมาะสม

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 68/2557 เรื่องให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม 33 คน โดยให้มารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 - 12.00 น.

1.นางสุวรรณา ตาลเหล็ก 2.นางพรพิมล ลุนดาพร 3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร 4.น.ส.อดาน้อย ห่อมารยาท 5.น.ส.กริชสุดา คุณะแสน 6.นายกวี วงศ์รัตนโสภณ 7.นายนพพร พรหมขัติแก้ว 8.นางอัมรา วัฒนกูล 9.นายพรส เฉลิมแสน 10.นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร 11.น.ส.ภัทรจิต โชติกพณิชย์ 12.นางพรรณราย เมาลานนท์ 13.นายพงศ์เทพ ไชยศล 14.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 15.นายเกษมสันติ จำปาเลิศ 16.นายเทียนสวัสดิ์ เทียนเงิน

17.นางภัคจิรา ชุนฮะสี 18.นายนิทัช ศรีสุวรรณ 19.นายหาญศักดิ์ เบญจศรีพิทักษ์ 20.นายองอาจ ตันธนสิน 21.นางสาวรจเรข วัฒนพาณิชย์ 22.นางสาวนุ่มนวล ยัพราช 23.นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี 24.นายอานนท์ กลิ่นแก้ว 25.นายเจติศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ์ 26.นายศรายุทธ สังวาลย์ทอง 27.นายธงไชย สุวรรณวิหค 28.นายดนัย ทิพย์ยาน 29.นายวิษณุ เกตุสุริยา 30.นายสุเมธ ตระกูลวุนหนู 31.นายสุขเสก พลตื้อ 32.นายสุวิทย์ เม็นไธสง 33.นายวีระศักดิ์ โตวังจร

คุณกำลังดู: วิธี “คนอ้วน” เริ่มออกกำลังกายอย่างไรถึงจะได้เหมาะสม

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด